CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
HRVATSKA KOSTAJNICA
  • (tel:) 044 /851-185
    (fax:) 044/851-217
  • Josipa Marića 2,
    Hrvatska Kostajnica
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Stručna cjelina za djecu, mlade i obitelj

Stručne poslove u nadležnosti Stručne cjeline za djecu, mlade i obitelj obavljaju socijalni radnik, pravnik, psiholog i socijalni pedagog.

Stručna cjelina za djecu, mlade i obitelj rješava u prvom stupnju o pravima iz obiteljsko-pravne i kazneno-pravne zaštite, rješava pitanja vezana za brak i odnose u braku i odnose roditelja i djece, provodi postupke prevencije i ranog otkrivanja i prepoznavanja uzroka za nastanak socijalnih problema, provodi mjere za zaštitu prava i dobrobiti djece, provodi postupak posvojenja, rješava u prvom stupnju o pravu na uslugu smještaja za djecu i mlade, rješava u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi za djecu i mlade s invaliditetom, provodi postupke za zaštitu prava i interesa djece, maloljetnika i mlađih punoljetnih osoba s problemima u ponašanju, rješava u prvom stupnju skrbništvo nad djecom i mladima, poduzima potrebne radnje za zaštitu imovinskih prava i interesa štićenika, provodi postupke za ostvarivanje prava na privremeno uzdržavanje, provodi postupke sukladno protokolu o postupanju u slučaju nasilja u obitelji s djecom i mladima,  protokola u postupanju u slučaju vršnjačkog nasilja i protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja.

U ovoj stručnoj cjelini obavljaju se dijelom i poslovi prijemnog ureda: stručni poslovi socijalnog rada, uspostavlja se prvi kontakt s osobom koja traži novčanu naknadu/socijalnu uslugu, obavlja se inicijalna procjena potreba, daju se informacije korisnicima o mogućnostima zadovoljavanja njihovih potreba kroz sustav socijalne skrbi te izvan tog sustava kroz mrežu socijalnih usluga u lokalnoj zajednici. Ukoliko je potrebno pomaže u popunjavanju inicijalnog obrasca kako bi se prikupili osnovni podaci o osobi u stanju potrebe, zaprima zahtjeve i po službenoj dužnosti pribavlja potrebnu dokumentaciju – prva socijalna usluga. Korisnicima se pruža i usluga savjetovanja i pomaganja pojedincu/obitelji.

U stručnoj cjelini za djecu, mlade i obitelj rješava se u prvom stupnju o pravu na osobnu invalidninu, doplatak za pomoć i njegu, naknadu do zaposlenja te usluge psihosocijalne podrške, rane intervencije, pomoći pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija), boravka, smještaja i organiziranog stanovanja, te potiče, organizira i provodi aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema, potiču i razvijaju dobrotvorne i druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini.

Poduzimaju se potrebne radnje prije upućivanja djece s teškoćama u razvoju na vještačenje radi izdavanja nalaza i mišljenja u postupcima ostvarivanja prava i drugih usluga iz sustava socijalne skrbi gdje je potrebno utvrditi vrstu i stupanj, te težinu oštećenja zdravlja.

Pokreću se postupci stavljanja pod skrbništvo djece/mladih, poduzimaju se potrebne radnje za zaštitu njihovih osobnih i imovinskih interesa. Nadalje, poduzimaju se potrebne radnje u cilju suzbijanja nasilja u obitelji i ovisnosti djece/mladih ovisnih o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima, te se rješava u prvom stupnju o pravu na uslugu smještaja  djece/mladih žrtava obiteljskog nasilja i trgovanja ljudima.

U sklopu ove stručne cjeline obavljaju se i poslovi udomiteljstva za djecu/mlade što uključuje rješavanje u prvom stupnju o priznavanju prava na smještaj kojim se djetetu osigurava skrb kod udomitelja, vođenje postupaka izdavanja, oduzimanja te obnove dozvole za obavljanje udomiteljstva, pripreme udomiteljskih ugovora, vođenje registra udomitelja i provođenje edukacija udomitelja.

 

Skip to content