CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
HRVATSKA KOSTAJNICA
 • (tel:) 044 /851-185
  (fax:) 044/851-217
 • Josipa Marića 2,
  Hrvatska Kostajnica
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

O nama

Status: ustanova s javnim ovlastima

Osnivač: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Godina osnivanja: 01.06.2012.

Podružnica Dvor: u sastavu Centra od 01.06.2012.

Područje mjesne nadležnosti: općine Dvor, Donji Kukuruzari, Majur, Hrvatska Dubica i 1 grad Hrvatska Kostajnica, a koje ukupno obuhvaćaju 871,02 km2 i 103 naselja na kojima je nastanjeno 12.609 osoba.

Prosječan broj stalnih korisnika prava/usluga: 1463

Ukupan broj radnika: 15, od toga 9 stručnih radnika

Misija: Kvalitetne i dostupne socijalne usluge koje doprinose razvoju zdravih zajednica u kojem se svi građani osjećaju sigurno i uključeno.

Vizija: Pružati kvalitetne i cjelovite socijalne usluge temeljene na individualiziranom pristupu i principu „pomoć do samopomoći“.

Centar za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica ustanova je socijalne skrbi s javnim ovlastima čiji osnivač je Republika Hrvatska a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Djelatnost i ovlasti Centra određene su Zakonom o socijalnoj skrbi.

Centar za socijalnu skrb odlučuje o pravima iz socijalne skrbi i pruža socijalne usluge posebno osjetljivim skupinama građana kao što su: maloljetna djeca bez roditelja, maloljetna djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca s teškoćama u razvoju, djeca i mladi s problemima u ponašanju, invalidne osobe, starije i nemoćne osobe, osobe lišene poslovne sposobnosti, žrtve obiteljskog nasilja, obitelji pod rizikom, siromašne i druge osobe koje zbog nepovoljnih osobnih ili obiteljskih poteškoća nisu u mogućnosti zadovoljiti svoje osnovne životne potrebe.

Mjesna nadležnost ovog Centra obuhvaća Grad Hrvatsku Kostajnicu, Općine: Donji Kukuruzari Dvor, Majur i Hrvatsku Dubicu. Radi se o području veličine  871,02 km2 i 103 naselja, prema zadnjem popisu stanovništva (2011.godina) na području navedenih naselja stanuje ukupno 12.609 osoba.Od 2011. godine preustrojem Centara za socijalnu skrb u Sisačko-moslavačkoj županiji, Centru je pridružena izdvojena Podružnica u Dvoru.

Sjedište Centra za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica je na adresi Hrvatska Kostajnica, Josipa Marića 2, u prostorijama Doma zdravlja Sisak, Ispostava Hrvatska Kostajnica.

U sjedištu Centra u Hrvatskoj Kostajnici smješten je ured ravnatelja, administrativna i računovodstveno-financijska služba centra, te stručni timovi koji obavljaju poslove u slijedećim stručnim cjelinama:

 • Stručna cjelina za novčane naknade
 • Stručna cjelina za djecu, mlade i obitelj
 • Stručna cjelina za odrasle osobe

Ukupno je zaposleno 15 radnika: ravnateljica, predstojnica, 9 stručnih radnika (6 socijalna radnika, 1 psiholog, 2 pravnika), voditelj računovodstva, likvidator-blagajnik i 2 administrativna referenta.

Sjedište podružnice Dvor nalazi se na adresi Antuna i Stjepana Radića 25 u Dvoru, u poslovnom prostoru u vlasništvu Republike Hrvatske.

U podružnici Dvor smješten je ured predstojnice podružnice, zaposlene su četiri osobe, osim predstojnice podružnice poslove administrativnog i stručnog rada obavljaju još tri radnice- 2 socijalne radnice na stručnim poslovima i administrativna radnica na administrativnim poslovima. Podružnica samostalno obavlja dio poslova koji se odnose zaštitu odraslih osoba i novčane naknade, ostali stručni i računovodstveni poslovi obavljaju se u Centru za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica. 

Na temelju javnih ovlasti (čl. 127. Zakona o socijalnoj skrbi), Centar se bavi slijedećim djelatnostima:

 1. rješava u prvom stupnju u upravnom području socijalne skrbi, obiteljskopravne i kaznenopravne zaštite i drugim pravima u skladu s odredbama Zakona o socijalnoj skrbi i posebnih propisa
 2. provodi izvršenja rješenja
 3. vodi propisane očevidnike
 4. izdaje uvjerenja i druge potvrde
 5. daje podatke o obiteljskim prilikama, te mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima koji se odnose na obiteljskopravnu i kaznenopravnu zaštitu
 6. daje podatke i mišljenja prilikom odlučivanja o odobravanju pogodnosti izlaska zatvorenika iz penalne ustanove sukladno posebnom propisu kojim se uređuje izvršavanje kazne zatvora
 7. sudjeluje kao stranka ili umješač pred sudom i drugim državnim tijelima kada se radi o zaštiti osobnih interesa djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti sami o sebi ni o svojim pravima i interesima
 8. izdaje dozvole za obavljanje udomiteljstva i obavlja nadzor nad udomiteljskim obiteljima te vodi evidenciju o izdanim dozvolama, registar udomiteljskih obitelji i registar smještenih korisnika
 9. provodi odgojne mjere nad djecom s problemima u ponašanju
 10. provodi obvezno savjetovanje u postupku razvoda braka.

Također, Centar za socijalnu skrb na temelju javnih ovlasti može obavljati i poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili od pružatelja socijalnih usluga smještaja ili organiziranog stanovanja te organizirati i pružati pomoć u kući.

Nadalje, temeljem čl. 128 Zakona o socijalnoj skrbi CZSS obavlja i druge stručne poslove, pa tako:

 1. potiče, organizira i provodi aktivnosti s ciljem sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema
 2. obavlja stručno-analitičke poslove
 3. potiče i razvija samopomoć, dobrosusjedsku pomoć, dobrovoljni rad, dobrotvorne i druge djelatnosti
 4. sudjeluje u suzbijanju ovisnosti o alkoholu, drogama i drugim ovisnostima
 5. predlaže mjere unapređenja socijalne politike
 6. predlaže, potiče i usklađuje druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini
 7. sudjeluje u donošenju socijalnog plana za područje jedinice područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba
 8. procjenjuje potrebe korisnika i planira pružanje socijalnih usluga
 9. osigurava razvoj socijalnih usluga u skladu sa socijalnim planom i mrežom socijalnih usluga
 10. prati razvoj standarda kvalitete socijalnih usluga, predlaže unaprjeđenje postojećih i uvođenje novih standarda
 11. koordinira i provodi aktivnosti u području sprječavanja trgovanja ljudima, nasilja u obitelji, vršnjačkog nasilja i problema ovisnosti putem županijskih koordinatora
 12. organizira i provodi edukacije i superviziju udomitelja, predstavnika obiteljskih domova i stručnih radnika drugih pružatelja socijalnih usluga
 13. provodi i organizira edukacije i superviziju stručnih radnika centra za socijalnu skrb
 14. provodi i organizira edukacije voditelja mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi i vodi evidenciju voditelja mjere nadzora
 15. obavlja druge poslove utvrđene ovim Zakonom, posebnim propisima i statutom centra za socijalnu skrb.

Također, temeljem čl. 129 Zakona o socijalnoj skrbi CZSS obavlja i poslove savjetodavnog i preventivnog rada i druge stručne poslove koji se odnose na:

– savjetodavnu uslugu koja se odnosi na brak, roditeljstvo, obiteljske i partnerske odnose

– razvoj socijalizacijskih vještina djece i mladih, posebno komunikacijskih vještina i nenasilnog rješavanja sukoba među djecom i mladima

– razvoj komunikacije i tolerancije u mladenačkim i partnerskim odnosima

– organiziranje i provođenje edukacije posvojitelja

– obiteljsku medijaciju

– poticanje i razvoj programa rada u zajednici, volonterskog rada i rada udruga koje su potpora roditeljima, obitelji, djeci, mladeži i drugim socijalno osjetljivim skupinama stanovništva

– poticanje i provedbu programskih aktivnosti namijenjenih edukaciji i promidžbi obiteljskih vrijednosti

 

Upravno vijeće Centra

Centrom za socijalnu skrb upravlja upravno vijeće koje obavlja poslove u skladu s odredbama Zakona o ustanovama i Statuta.

Članovi upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica:

 1. Ljubica Karalić mag.oec, predsjednica, predstavnik osnivača
 2. Stjepan Čivić mag.prim.obrazovanja, predstavnik osnivača
 3. Svjetlana Tufeković prof.pedagog i prof.geografije, predstavnica jedinice područne (regionalne) samouprave
 4. Ivan Čubaković mag.ekonomije, predstavnik osnivača
 5. Eleonora Račić magistar prava, predstavnik zaposlenika

Stručno vijeće Centra

Centar za socijalnu skrb ima stručno vijeće koje čine svi stručni radnici centra za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica i Podružnice Dvor.

Stručno vijeće raspravlja i ravnatelju daje mišljenje i prijedloge o: stručnim pitanjima koja se odnose na djelatnost centra za socijalnu skrb utvrđenu zakonom i drugim propisima, ustroju centra za socijalnu skrb i podružnice, najsloženijim stručnim pitanjima vezanim za ostvarivanje prava i drugih djelatnosti centra za socijalnu skrb, godišnjem planu i programu rada centra za socijalnu skrb, potrebi dodatnog stručnog usavršavanja, drugim pitanjima utvrđenim statutom centra za socijalnu skrb.

Financiranje

Centar za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica se financira sredstvima državnog proračuna, a u proračunu Sisačko-moslavačke županije osiguravaju se sredstva za materijalne i financijske rashode Centra.

Interaktivna karta pružatelja socijalnih usluga u SMŽ u sklopu projekta „PRUŽAMO VIŠE”

Skip to content